Đuổi chuột, muỗi, gián (sử dụng khu vực nhà bếp)

250.000

Cự ly điều khiển từ 70m đến 100m.